03. november, 2021

Behov for bærende grund-principper i den danske PtX-strategi

PtX-industrien venter utålmodigt på en dansk PtX-strategi, der skal sætte rammerne og ambitionsniveauet for PtX i Danmark. Ventetiden er indtil nu brugt fornuftigt, da en række markedsaktører er i gang med at udvikle projekter med en samlet elektrolysekapacitet på 6 GW inden 2030. Men for at kunne videreudvikle og i sidste ende realisere PtX-projekterne, er det nødvendigt, at ventetiden nu afløses af klare og ambitiøse rammevilkår, der udnytter det enorme potentiale for PtX ift. både indenlandske og europæiske CO2-reduktioner samt grøn eksport. PtX-Alliancen, der er et strategisk samarbejde mellem Wind Denmark og Brintbranchen, har identificeret fire grundprincipper, som vi anbefaler, bør være indeholdt i den danske PtX-strategi.

 

 1. Tilskyndelse til anvendelsen af PtX, der bidrager til 70 pct.-målet
  PtX bliver fra tid til anden beskrevet som fremtidsteknologi, der ikke vil hjælpe os på vejen mod 70 pct.-målet i 2030. Dette er en myte, der må og skal dø her. PtX kan og skal både hjælpe på vejen mod 70%-målet og vil få en endnu større rolle på vej mod netto-nul-målet i 2050.
  Hvis EU-Kommissionens forslag i Fit-for-55 pakken vedtages, vil Danmark blive forpligtet til minimum at udvikle 0,5-1 GW elektrolysekapacitet til transportsektoren, idet der er sat et særskilt reduktionskrav for de såkaldte RFNBO (grønne PtX-brændstoffer). Udover den forventelige PtX-forpligtelse fra EU, er der en betydelig reduktionsmanko i transportsektoren, som skal adresseres med både direkte elektrificering og PtX.
  PtX-strategien bør fokusere på tilskyndelse til anvendelse af PtX-produkter, hvor særligt den tunge transport er oplagt. Der bør også gives mulighed for såkaldt , hvor anvendelsen af PtX-biprodukter, som fx overskudsvarme, kan skabe forskellige indtægtsstrømme for et PtX-projekt. PtX kan være mange ting, hvorfor det er vigtigt, at gøres muligt, men ikke er et specifikt krav. På den måde kan markedsaktørerne selv optimere de enkelte projekter ift. mulige indtægtsstrømme og omkostninger.
   

 2. Eksport af PtX er afgørende for dansk konkurrenceevne
  Men uanset mulighed og vigtighed af et nationalt forbrug, så vil den indenlandske PtX-efterspørgsel være så relativt begrænset, at det er nødvendigt at tænke eksport ind fra starten, for at opnå skalering og i sidste ende en styrket dansk konkurrenceevne. Heldigvis skal vi ikke kigge langt efter konkrete efterspørgselstilkendegivelser fra vores nabolande, hvor især Tyskland allerede har allokeret offentlige midler til import af grøn brint. Et formaliseret dansk-tysk brintsamarbejde ligger derfor lige for, hvor eksisterende instrumenter kan anvendes, som fx EU’s såkaldte ”Financing Mechanism”, der kan sikre, at dem der køber vores grønne brint, også er med til at finansiere udviklingen.
  Udover grøn brint og PtX-brændstoffer, er der også store potentialer i eksport af PtX-teknologi, idet der allerede er danske styrkepositioner i produktionen af elektrolyseanlæg, brændselsceller samt enkelte delkomponenter.
  Eksport er dermed et vigtigt element til at gøre dansk PtX konkurrencedygtig og vil samtidig bidrage positivt til CO2-reduktioner globalt samt skabe danske arbejdspladser og styrke dansk økonomi.
  Skalering er afgørende, og PtX-strategien bør derfor indeholde et konkret og ambitiøst mål for elektrolysekapaciteten i Danmark i 2030. Brintbranchen er tidligere kommet med et konkret udspil her.
   

 3. De regulatoriske rammer og infrastrukturen skal være på plads
  Succesen for den danske PtX-industri afhænger i høj grad af de regulatoriske rammer og en tilstrækkelig infrastruktur. I dag udgør tariffer 20-25 pct. af fremstillingsprisen for grøn brint, hvorfor disse omkostninger er afgørende at få minimeret. Det bør ske via omkostningsægte tariffer, så man kun skal betale for de omkostninger, som man giver anledning til, samt at fx elektrolyseanlæg kan belønnes for at være fleksible til gavn for det samlede energisystem. Etablering af direkte linjer mellem et VE-anlæg og et elektrolyseanlæg bør være muligt, så længe det ikke har negative konsekvenser for det kollektive elnet. Dette vil øge den danske konkurrenceevne for grøn brint, da omkostningerne til både tariffer og grøn strøm kan holdes til et minimum.
  PtX-strategien bør inkludere en konkret køreplan for, hvordan de rigtige regulatoriske rammer, herunder muligheden for dedikerede brintrør til fx Tyskland, etableres hurtigst muligt.
   

 4. VE-udbygningen skal accelereres markant for at have tilstrækkelig grøn strøm til PtX
  Tilvejebringelsen af tilstrækkelig grøn strøm er en absolut grundforudsætning, for at kunne producere grøn brint og PtX-brændstoffer. Med udskydelser af energiøerne og usikre rammevilkår for den landbaserede vedvarende energi, ser det desværre ud til, at der kommer til at mangle grøn strøm frem mod 2030, hvis ikke Folketinget tager nye initiativer. Wind Denmark har tidligere rejst denne vigtige problemstilling og kommet med konkrete løsningsforslag her.

 

Vores europæiske nabolande har allerede udgivet meget ambitiøse brintstrategier. Derfor er det afgørende, at Danmark også melder sig på banen med en ambitiøs PtX-strategi, der indeholder konkrete forslag og rammevilkår til at indfri det store potentiale for den danske PtX-industri. Med andre ord en PtX-strategi, der har været værd at vente på.

Præsentationer fra Danmarks kommende PtX-strategi

 

Nedenfor finder du de fire præsentationer fra webinaret, samt optagelsen af webinaret

PtX og regulatorisk testzone i GreenLab Skive

Christopher Sorensen, CEO, GreenLab Skive

Barrierer for PTX i Danmark

Knud Abildgaard Kragh, Head of Innovation, European Energy

 

Hydrogen strategy in Europe

Felice Mester, Senior Policy Advisor, Hydrogen Europe

 

Perspectives of Danish hydrogen export to Germany

Reiner Perau, CEO, German Danish Chamber of Commerce

Se webinaret her

 

14. januar, 2021

Begivenhedsrigt første år med PtX-Alliancen

2020 var året hvor ”Power-to-X” også blev kendt udenfor energisektoren, og bl.a. blev brugt af Statsministeren ved flere lejligheder som en afgørende del af svaret på Danmarks og verdens klimaudfordringer. Nu skal der handles på PtX-potentialet i Danmark, og siden etableringen af PtX-Alliancen i marts 2020, har det været travlt.

 

PtX-Alliancen blev etableret i marts 2020 netop som virkeligheden i Danmark og verden for alvor ændrede sig. Trods udfordringerne i 2020, der gjorde året markant anderledes end forudset, har der været stor politisk opbakning til PtX-ambitionerne, der i 2020 blev anbefalet af en stor del af erhvervslivet. I slutningen af 2019 blev de største danske sektorer samlet i Grønt Erhvervsforum og dets 13 klimapartnerskaber, og i foråret 2020 afrapporterede disse deres anbefalinger til, hvordan erhvervslivets CO2-aftryk kan reduceres. Størstedelen havde et stort fokus på den rolle som brint, PtX og CCSU kan spille i dekarboniseringen af samfundet.

Et momentum, som regeringen og Folketinget har fulgt op på, og som også ledte til etableringen af PtX-Alliancen i marts.

”Vi har i lang tid i vindsektoren arbejdet både teoretisk og i praksis med at få den grønne strøm omdannet til andre energiformer, som brint og ammoniak, der kan bruges i andre sektorer. Det rykkede for alvor i 2020 ikke mindst fordi mange markedsaktører og politikere nok indså, at der kræves en stor grad af PtX, hvis vi skal nå 70 pct.-målsætningen i 2030 og videre end det,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark, der sammen med Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, efter længere tids overvejelser i marts etablerede PtX-Alliancen.

”Vi ved, at PtX skal spille en afgørende rolle for at få grøn brint til vores svært-omstillelige sektorer og derfor er PtX-Alliancen vigtig, da vi samler vindindustrien – P’et – og producenter af grønne produkter – X’et – og taler om løsninger og muligheder. Hertil er alliancen mellem Brintbranchen og Wind Denmark også at arbejde for at fjerne de juridiske og praktiske benspænd, som vi ser, står i vejen for udrulningen af PtX i stor skala i Danmark,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Travlt første år

Erhvervslivet og bl.a. PtX-Alliancens fokus på brint og PtX kan man også se genspejlet i regeringens klimaaftale af d. 22. juni 2020, der indeholder aftaler om tilskudsordninger til såvel PtX og CCSU som grøn omstilling af industrien, samt ambitioner om en grøn skattereform og en national strategi for PtX og CCSU. Alle er tiltag, der vil være med til at sætte skub i udviklingen af nye teknologiske løsninger i Danmark, inden for PtX og CCSU.

Brintbranchen og Wind Denmark har været med fremme fra start, bl.a. igennem en styrkelse af samarbejdet om vind- og brint/PtX-sektorens fælles interesser i PtX-Alliancen.

”2020 har været ret hæsblæsende helt generelt og for PtX-Alliancen er vi kommet godt fra land med mange gode debatter med medlemmer og samarbejdspartnere og det momentum skal vi arbejde videre på,” siger Tejs Laustsen Jensen, der bakkes op af Jan Hylleberg:

”Der er ingen tvivl om, at interessen for PtX og brint er eksponentielt stigende, og det er ikke kun i Danmark. Faktisk har vi overordentligt travlt i Danmark med at komme hurtigt nok i gang. Vi skal have bedre rammer for PtX markant hurtigere og et klarere skub fra politikerne, der er mere end tale og ros til teknologien.”

Regeringen regner med at PtX-Strategien for Danmark vil være færdig i slutningen af 2021, hvilket både Wind Denmark og Brintbranchen, der står bag PtX-Alliancen, finder for sent, og begge foreninger vil derfor lægge pres på for at få rykket datoen for strategiens implementering frem.